Μονάδα Μηχανικής Διαλογής

Η Μονάδα Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ) ανακτά αυτοματοποιημένα ανακυκλώσιμα υλικά, δηλαδή