Το Έργο

Το Έργο υλοποιεί ένα σημαντικό μέρος του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ.

Μειώνει το Περιβαλλοντικό αποτύπωμα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Περιφέρειας και προσδίδει περιβαλλοντικά οφέλη όπως:

Συμπληρώνεται το σύστημα διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών (μπλε κάδος) και το Έργο συμβάλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για ανακύκλωση.

Η Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου θα δέχεται και θα επεξεργάζεται σύμμεικτα αστικά στερεά απόβλητα, καθώς και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα (οργανικά υλικά από διαλογή στην πηγή). Αποτελείται από δύο βασικές υπομονάδες,  τη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ) και τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΒΕ).

Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου είναι 105.000tn. Μέσω της ΜΕΑ επιτυγχάνεται συνολική ανάκτηση  17.000 τόνωνανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος, ενώ παράγονται 10.800kWh/έτος Πράσινης Ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών. Έτσι, εξοικονομούνται 12.000 tn/έτος CO2 ενώ ταυτόχρονα, από τη διαλογή και επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, παράγεται ποσότητα 25.000tn/έτος κομπόστ τύπου Α, το οποίο έχει ποικίλες εφαρμογές στην αποκατάσταση εδάφους, σε έργα οδοποιίας κ.ά.  Από την επεξεργασία των προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων παράγεται κόμποστ υψηλής ποιότητας το οποίο χρησιμοποιείται στην γεωργία για την βελτίωση των εδαφών και την αποφυγή της ερημοποίησης, ενώ η χρήση του υλικού αντικαθιστά και μέρος των χημικών λιπασμάτων.

 Η ΜΕΑ εκτρέπει από την ταφή και αξιοποιεί τουλάχιστον το 65% του βιοαποδομήσιμου κλάσματος  των εισερχόμενων αποβλήτων και το 60% των εισερχόμενων ανακυκλώσιμων υλικών.