Η Εταιρεία

Η Εταιρεία Αειφορική Ηπείρου ΜΑΕΕΣ συστήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση του έργου ΣΔΙΤ «Εγκατάσταση Επεξεργασία Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» της Περιφέρειας Ηπείρου.

Το Έργο περιλαμβάνει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών της εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου, της Εταιρείας και του ιδρυτή αυτής (ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.).

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι 27 έτη (18 μήνες κατασκευαστική περίοδος και 25,5 χρονιά λειτουργία).

Πιο αναλυτικά, η Εταιρεία έχει αναλάβει:

  1. τη σύνταξη του συνόλου των απαραίτητων μελετών καθώς και την έκδοση του συνόλου των αδειοδοτήσεων για την κατασκευή, πλήρη αποπεράτωση, λειτουργία και συντήρηση του Έργου
  2. το σύνολο των εργασιών κατασκευής, τη λειτουργία και τη συντήρηση των υποδομών του Έργου
  3. τη χρηματοδότηση του Έργου με ίδια και δανειακά κεφάλαια, με την επιφύλαξη της Χρηματοδοτικής Συμβολής της Περιφέρειας Ηπείρου
  4. την ασφάλιση του Έργου
  5. την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων από τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων, δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριο, κόμποστ κλπ).